TAR
 

Thai Academic Reference Database » Proceedings มหาวิทยาลัยพะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" » รายงานสืบเนื่องจากการประชุมพะเยาวิจัย(กลุ่มการวิจัยท่องเที่ยวยั่งยืน) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tar.thailis.or.th/handle/123456789/565

Title: Effectiveness of Tourism Policy through Implementationof the Tourism and Sport Department, Sukhothai Province
Other Titles: ประสิทธิผลการนานโยบายการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติ ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
Authors: ชวดี โกศล
Keywords: -
Issue Date: 9-Jul-2012
Publisher: Commission on Higher Education
Abstract: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the tourism policy through implementation of the Tourism and Sport Department, Sukhothai Province. The subjects were 1,022 people, including administrators, government officials related to tourism, community leaders, tour agents, residents and tourists in Sukhothai province. The data was collected nusing interview forms, questionaires and observation checklists. The data from the quantitative survey was quanlitatively analysed to find out the guidelines to de3velop a tourism policy for Sukhothai Province using a Semi Structure Interview from the groups of experts, scholars and veterans in tourism to get a complete and perfect information about tourism.The tourism policy pattern is applied from Mr. Woradet Chantasorn's pattern which focuses on management and the organisation development. The pattern was used with three of the sample groups (Government officials, Sukhothai residents and tourists) to assess the effectiveness of the tourism policy through implementation of the Tourism and Sport department of Sukhothai Provice. This assessment consists of organisation structure, personnel, budget, places, leadership, participation, team work and motivation. The findings from the subjects were in high level, which concludes the tourism implementation was successful.Moreover, one thing that attracts tourists is that they consider Sukhothai as the World's heritage and that the places for entertainment were less underlined than peaceful areas.There are both advantages and disadevantages about this policy. The positive side reflects good images of Sukhothai and well-preserved culture. On the other hand, the local people cannot make as much money as those in the province nearby. Another weak point of this tourism policy for Sukhothai Province is about its geographical aspect as it is not on the main tourists' route. If it is not an intended spot, it will not be in the tourists' destination lists. The last obstacle is about such a seasonal disaster as floods that make most of the tourists in trouble every year.The suggestions from the scholars' views were about public relations and budget. They ask the government for more concern about promotion in mass medias and to increase some more budget to develop the sustainable tourism in Sukhothai Province.
Description: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง นโยบาย แผนงาน ระดับประสิทธิผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการนำนโยบายการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติของการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสุโขทัยผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 1,022 คนประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบ สังเกตร่วมด้วย เก็บข้อมูลโดยการนำข้อมูลที่ได้ จากการวิจัยเชิงปริมาณมาทำการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อหาแน ว ทางการพัฒนานโยบายด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดสุโขทัย โดยการสัมภาษณ์แบบแบบกึ่งโครงสร้าง ( semi structure interview) จากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่าง แท้จริง เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประชาชนใน พื้นที่จังหวัดสุโขทัย และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ซึ่งนำตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ ตัวแบบ การจัดการ และตัวแบบการพัฒนาองค์กร ของอาจารย์วรเดช จันทรศรมาประยุกต์ใช้ในการวัดประสิทธิผลของการ ดำเนินนโยบายการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร บุคลากร งบประมาณ สถานที่ ภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การจูงใจ จากผลการวัดระดับประสิทธิผล ของการนำนโยบายการท่องเที่ยว ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัยของทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า อยู่ใน ระดับมาก นั้นหมายความว่าการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาประสบผลสำเร็จ ตรงตามประสงค์ที่วางไว้ จากข้อมูลที่ได้มานั้น กลุ่มตัวอย่างได้พูดถึงสิ่งที่ดึงดูให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวภายในจังหวัด สุโขทัยเที่ยวสุโขทัยคือแหล่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ โดยลักษณะท่องเที่ยว เป็นแหล่งมรดกโลก วัฒนธรรมที่ เน้นสถานอโคจรให้น้อยที่สุด ฉะนั้นมาที่นี่จะเงียบสงบหรือแหล่งท่องเที่ยวทางสายบันเทิงให้น้อยที่สุด แต่ละจุดก็จะมี จุดขายที่แตกต่างกันไป ฉะนั้นจึงเป็นข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปข้อดี คือ เป็นภาพลักษณ์อย่างดี เป็นรางวัลในการ ดูแลพื้นที่ แต่อีกทางหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการพักค้างคืนของนักท่องเที่ยว ไม่สามารถที่จะชนะพื้นที่ใกล้เคียงได้ แต่ ข้อเสีย ก็จะมีตรงที่ว่าปัญหาของการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยคือจังหวัดสุโขทัยเป็นมุมของพื้นที่สี่เหลี่ยมของเส้นทาง ถ้านักท่องเที่ยวไม่ได้ตั้งมาก็จะไม่ถึงตรงจุดนี้ คือ มองเป็นรูปก้นกระทะ ในทางภูมิศาสตร์เราเสียเปรียบมาก และปัญหา สุดท้ายคือปัญหาเรื่องของปัจจัยทางธรรมชาติ เรื่องอุทกภัย และเส้นทางที่กว่าจะมาถึงก็เกิดน้ำท่วมส่วนข้อเสนอแนะที่ ได้จากการสัมภาษผู้ทรงคุณวุฒิก็จะมีในเรื่องการเพิ่มทางด้านสื่อประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงการเพิ่ม งบประมาณในการพัฒนาพื้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนั้นเอง
URI: http://tar.thailis.or.th/handle/123456789/565
Appears in Collections:รายงานสืบเนื่องจากการประชุมพะเยาวิจัย(กลุ่มการวิจัยท่องเที่ยวยั่งยืน)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
วิจัย 24.pdf270.22 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Sitemap | Privacy & Security | Terms & Conditions

Office of Information Technology Administration for Eduactional Development
328 Sri-Ayuthaya Rd, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel.02-3545678
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System