TAR
 

Thai Academic Reference Database » Proceedings มหาวิทยาลัยพะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" » รายงานสืบเนื่องจากการประชุมพะเยาวิจัย(กลุ่มการวิจัยท่องเที่ยวยั่งยืน) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tar.thailis.or.th/handle/123456789/563

Title: Trend for Boutique Hotel Management: A Case Study of the Hotel Rarinjinda Wellness Spa Resort, Chiang Mai Province
Other Titles: แนวทางการบริหารจัดการโรงแรมบูติก กรณีศึกษาโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปารีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่
Authors: จารุรัศมิ์ ธนูสิงห์, วารัชต์ มัธยมบุรุษ
Keywords: การบริหารจัดการ
โรงแรมบูติก
Management
Boutique Hotel
Issue Date: 9-Jul-2012
Publisher: Commission on Higher Education
Abstract: This is the Qualitative Research. The objectives of this research were to study the context and the guidelines in Boutique Hotel Management likes Rarinjinda Wellness Spa Resort, Chiang Mai Province. Major Fact Findings of the first objective were Boutique Hotel is the small luxury hotel with architectures, closed up services, and architectural presentation to the customers. Service of a boutique hotel should be able to respond to the customers’ life style. It is a place where they can reflect the personality and style of living of the customers who use the service.The results obtained from studies based on objective 1in 4 dimensions by 1) Dimensional Organization, the boutique hotel was the small organization, administrated by family, owner cooperatives and friends. 2) Dimentional Human Resource Management, the workers can present the identity of the hotel likes the members in family. 3) Dimentional Service, the boutique hotel pleased to the basic needs of the customers, and fast friendly service. and 4) Dimensional Service Marketing, the boutique hotel presented the background and the identity to the goals as same as the customers.Fact findings of the second objective were the Hotel Management in Rarinjinda Wellness Spa Resort can conclude that 1) Dimensional Organization, the boutique hotel was the small organization structure hotel, had advantage in short time communication service. 2) Dimensional Human Resource Management, always take care of the workers with the happiness likes the members in family, the workers loved to work likes home. 3) Dimensional Service, the boutique hotel had the policy in closed up friendly service. 4) Dimensional Service marketing, to promote by internet website, agency, and information service with the Tourism Authority of Thailand.
Description: การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและแนวทางในการบริหารจัดการโรงแรมบูติก และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงแรมบูติกของโรงแรมระรินจินดาเวลเนสสปารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าโรงแรมบูติก คือ โรงแรมขนาดเล็กที่มีความหรูหรา ให้ความสำคัญในเรื่องความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม การบริการที่ให้ความเอาใส่ใจใกล้ชิดจากพนักงาน และการนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาผ่านทางสถาปัตยกรรม การบริการของโรงแรมบูติกจะต้องสามารถตอบสนองต่อรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้มาใช้บริการจึงเป็นสถานที่ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกและรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้มาใช้บริการส่วนแนวทางในการบริหารจัดการโรงแรมบูติกในมิติที่ศึกษา พบว่า 1) มิติการจัดองค์กร พบว่าโรงแรมบูติกจะมีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็กและไม่ซับซ้อน โดยรูปแบบโครงสร้างองค์กรจะมีหลายรูปแบบเช่น การบริหารงานโดย ครอบครัว เจ้าของคนเดียว เครือข่าย หุ้นส่วนระหว่างเพื่อน เป็นต้น 2) มิติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่า บุคลากรของโรงแรมบูติก จะต้องสามารถเป็นผู้นำเสนอหรือเล่าเรื่องราวเอกลักษณ์ความโดดเด่นของโรงแรมได้ ดังนั้น ในการอบรมพัฒนาบุคลากรจะมีการปลูกฝังให้เกิดความรักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับโรงแรม เสมือนอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและมีการจูงใจในรูปแบบของการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เป็นกันเอง ทำให้บุคลากรเกิดความอยากที่จะทำงานเพื่อองค์กร 3) มิติด้านการบริการ พบว่าโรงแรมบูติกสามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานที่ผู้รับบริการต้องการได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็วกว่าโรงแรมประเภทอื่น ๆ เนื่องจากความได้เปรียบทางด้านขนาด ทำให้การเข้าถึง การสร้างความคุ้นเคย การจดจำผู้ใช้บริการได้ รวมถึงการตอบสนองที่ทันท่วงทีเป็นเรื่องง่ายสำหรับบุคลากรซึ่งถือเป็นปัจจัยความได้เปรียบของโรงแรมบูติกและ 4) มิติด้านตลาดบริการ การตลาดบริการ ของโรงแรมบูติก คือ การพยายามสื่อเรื่องราวความเป็นมาและเอกลักษณ์ของโรงแรมให้เป็นที่รับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกที่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารโรงแรมบูติกเลือกใช้ในการส่งผ่านผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรับรู้และตัดสินใจ คือ ช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยผ่านเวปไซต์เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวช่องทางการขายที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่ง คือบุคลากรผู้ให้บริการความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการของบุคลากรมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับการตลาดบริการ เนื่องจากผู้รับบริการเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผ่านข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการขาย ซึ่งการเลือกใช้บริการของผู้รับบริการรายหนึ่งอาจมีผลมาจากผู้รับบริการราย อื่นที่เคยมาใช้บริการแนะนำต่อ ๆ กันมา ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่าแนวทางในการบริหารจัดการของโรงแรม ระริน จินดา เวลเนส สปาร์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้ 1) มิติการจัดองค์กร เป็นองค์กรขนาดเล็กทำให้มีข้อ ได้เปรียบ คือ ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานภายในองค์กรในด้านการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น 2) มิติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เน้นการดูแลบุคลากรอย่างใกล้ชิด ข้อดีคือ ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เมื่อบุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขก็จะสามารถให้การบริการที่ดีนอกจากนี้ยังเกิดความภักดีต่อองค์กร 3) มิติด้านการบริการ เน้นการให้บริการที่ใกล้ชิดและพยายามตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมุ่งให้การบริการที่เหนือความคาดหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และ 4) มิติ ด้านตลาดบริการ พบว่าช่องทางการตลาดที่โรงแรมใช้มากที่สุด คือ เวปไซต์ทางอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือผ่านตัวแทนจำหน่าย ส่วนช่องทางการประชาสัมพันธ์ คือ การเดินสายร่วมกิจกรรมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของโรงแรมให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
URI: http://tar.thailis.or.th/handle/123456789/563
Appears in Collections:รายงานสืบเนื่องจากการประชุมพะเยาวิจัย(กลุ่มการวิจัยท่องเที่ยวยั่งยืน)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
วิจัย 22.pdf286.69 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Sitemap | Privacy & Security | Terms & Conditions

Office of Information Technology Administration for Eduactional Development
328 Sri-Ayuthaya Rd, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel.02-3545678
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System