TAR
 

Thai Academic Reference Database » Proceedings มหาวิทยาลัยพะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" » รายงานสืบเนื่องจากการประชุมพะเยาวิจัย(กลุ่มการวิจัยท่องเที่ยวยั่งยืน) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tar.thailis.or.th/handle/123456789/562

Title: Thepotentialfortourism developmentandtourismdestination
Other Titles: การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
Authors: จริญญา ณพิกุล, วารัชต์ มัธยมบุรุษ
Keywords: การศึกษาศักยภาพ
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนาการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
EducationalPotential
TourismPotential
Development of Tourism
Tourism of Chiangrai
Issue Date: 9-Jul-2012
Publisher: Commission on Higher Education
Abstract: This is a qualitative research. It aims to study the needs of tourists, and to assess the potential oftourism in order to develop of the tourism in Chiang Rai province. The results show that the province ispotential in its physical and environmental quality, economics, social, culture, nature and the administrationand management. With regard to the analysis study of the city’s potential, it is suggested that transportationand routes should be developed in order to access the tourist destinations easily and travel at all seasons. The original nature should be preserved and maintained for its value and utilization for further study. Thedestructionof natural beauty should not be allowed. The sufficient containers should be supported the amount of waste and they should be designed in harmony with the environment. Besides, the air quality should be well managed and not created a nuisance in the city. In addition, there should have also a satisfaction of the value oriented travelling and preservation of the beauty, culture, history of a unique history, traditions, culture of the destinations. As for the safety for tourists’ life and property, the officials should look after the tourists thoroughly as well as the published documents given on conservation of tourism, tourist information center for accurate tourist information should be well managed
Description: การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือเพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในเชียงรายเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยผลการศึกษาพบว่าจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพในด้านกายภาพ ด้านการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติ และ ด้านการบริหารและการจัดการ จากการวิเคราะห์ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวนั้น สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย คือพัฒนาถนนหรือเส้นทางการคมนาคมให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและสามารถเดินทาง ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล อนุรักษ์ความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติหรือการคงรักษาสภาพดั้งเดิม เพื่อให้เกิดคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ไม่ทำลายความสวยงามของธรรมชาติ มีอุปกรณ์รองรับของปริมาณขยะที่เพียงพอ และออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ควรมีการจัดการด้านคุณภาพอากาศ และไม่สร้างความรำคาญในแหล่งท่องเที่ยว สร้างความพึงพอใจในคุณค่าเชิงการท่องเที่ยว รักษาความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติความ เป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม สร้างความมีเอกลักษณ์เฉพาะตนของแหล่งท่องเที่ยว ดูแลให้ความ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และมีเจ้าหน้าดูแลนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ที่กล่าวถึงการอนุรักษ์และรักษาแหล่งท่องเที่ยว การมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลในการท่องเที่ยวที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว
URI: http://tar.thailis.or.th/handle/123456789/562
Appears in Collections:รายงานสืบเนื่องจากการประชุมพะเยาวิจัย(กลุ่มการวิจัยท่องเที่ยวยั่งยืน)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
วิจัย 21.pdf231.68 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Sitemap | Privacy & Security | Terms & Conditions

Office of Information Technology Administration for Eduactional Development
328 Sri-Ayuthaya Rd, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel.02-3545678
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System