TAR
 

Thai Academic Reference Database » Proceedings รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร » การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที 4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tar.thailis.or.th/handle/123456789/328

Title: Experiences of Headache, Management Strategies and Health Related-Quality of Life in Patients with Mild Traumatic Brain Injury
Other Titles: ประสบการณ์อาการปวดศีรษะ วิธีจัดการอาการและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย
Authors: รมณ์ฤดี เกลี้ยงดา
Keywords: อาการปวดศีรษะ
วิธีจัดการอาการ
คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย
Headach
Management strategy
Health-related quality of life
Mild traumatic brain injury
Issue Date: 7-Dec-2010
Publisher: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
Abstract: This research used a cross-sectional correlational design descriptive research purpose to explore the headache experiences, management strategies, healthrelated quality of life and the relationship between the health-related quality of life in headache experience in patients with mild traumatic brain injury. A sample of 88 mild traumatic brain injury patients aged 18 years or older who first received first followup treatment in 2 weeks after hospitalization post injury at the tertiary hospital were approach.The data were collected using questionnaires on demographic characteristics; the Brief Pain Inventory (BPI), which was modified to assess headache experience and management strategies; and WHOQOL-BREF-THAI, which was used to assess health-related quality of life. Descriptive statistics and Pearson’s Product Moment Correlation were employed for data analysis.More than half of the participant were male (56.8) with the average age of 38.4±16.1 years. The most frequent cause of injury was motorcycle accidents (54.5%). Almost half underwent headache experiences (45.5%) and majority of these patients had headache with mild intensity. These patients described characteristics of headache as throbbing (32.5%), dullness (27.5%), pressure (20%) and sharp pain (5%). The majority of participants chose to use pain medication and sleep as the management that were moderately effective.. Patient’s overall health-related quality of life (HRQOL) was a moderate level. The relationship between headache experiences and HRQOL was significantly and negatively related to overall score and the dimension of physical, the environment and the psychological of HRQOL (r= -.564, r= -.517, r= -.582 at p<.01 and r= -.346 at p<.05 respectively). Only the social relationship dimension was not statistically significant with headache experiences.From the research finding, it is recommended that the multidisciplinary care team should pay more attention to headache experiences in patient with traumatic brain injury and collaboration between related disciplinary care teams should be developed. Moreover, patients should have not only headache screening but clinical practice guideline should be developed or nursing intervention should occur to enhance the HRQOL of those patients.
Description: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาถึงประสบการณ์อาการปวดศีรษะ วิธีจัดการอาการ คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์อาการปวดศีรษะกับคุณภาพชีวิตที่ เกี่ยวกับสุขภาพในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กนอ้ ย กลมุ่ ตัวอยา่งเปน็ ผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะเล็กนอ้ยอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีขึ้นไป ที่มารับการตรวจตามนัดครั้งแรกภายใน 2 สัปดาห์หลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลจำนวน 88 ราย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการบาดเจ็บศีรษะ แบบบันทึกประสบการณ์อาการปวดศีรษะและวิธีจัดการอาการปวดศีรษะที่ดัดแปลงจาก the Brief Pain Inventory (BPI) และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพใช้ WHOQOL-BREF-THAI วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยมากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย (56.8%) อายุเฉลี่ย 38.4±16.1 ปี สาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากที่สุด (54.5%) ผู้ป่วยเกือบครึ่งมีประสบการณ์อาการปวดศีรษะ (45.5%) และส่วนใหญ่มีอาการปวดศีรษะอยู่ในระดับเล็กน้อย ลักษณะของอาการปวดศีรษะพบแบบปวดเต้นเป็นจังหวะร้อยละ32.5 แบบตื้อ ร้อยละ 27.5 แบบบีบ ร้อยละ 20 แบบมึนๆ ร้อยละ 15 และแบบจี๊ด ร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เลือกวิธีจัดการอาการโดยการรับประทานยาและนอนหลับมากที่สุดและบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ในระดับกลาง ผลลัพธ์ของการจัดการอาการได้แก่คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับ สุขภาพอยู่ในระดับกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์อาการปวดศีรษะด้านการตอบสนองต่ออาการปวดศีรษะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพชีวิติที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมและรายด้าน ด้านร่างกาย สิ่งแวดล้อม และด้านจิตใจอยู่ในระดับกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( r=-.564 r=-.517 r=-.582 ที่ p<.01และ r=-.346 ที่ p<.05) ตามลำดับ) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์อาการปวดศีรษะด้านการตอบสนองต่ออาการปวดศีรษะกับด้านสัมพันธภาพทางสังคม
URI: http://tar.thailis.or.th/handle/123456789/328
Appears in Collections:การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที 4

Files in This Item:

File Description SizeFormat
P13.pdf367.52 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Sitemap | Privacy & Security | Terms & Conditions

Office of Information Technology Administration for Eduactional Development
328 Sri-Ayuthaya Rd, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel.02-3545678
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System