TAR
 

Thai Academic Reference Database » Proceedings รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร » การประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tar.thailis.or.th/handle/123456789/281

Title: Unit Cost Analysis of Social Medicine Services at Saraburi Hospital, Fiscal Year 2OO7
Other Titles: การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการบริการด้านเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสระบุรี ปีงบประมาณ 2550
Authors: ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร
Keywords: ต้นทุนต่อหน่วย
เวชกรรมสังคม
Unit cost
Social Medicine
Issue Date: 29-Oct-2010
Publisher: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
Abstract: The study aimed to analyze the unit cost of social medicine services at Saraburi Hospital in the fiscal year 2007. The analysis was based on the provider’s perspective. It was a retrospectively descriptive study covering the data between 1 October 2006 and 30 September 2007. The study employed the standard costing method. Full cost of the Social Medicine Department was allocated to each group of service based on proportion of staff time spent. Then, cost of each service was calculated by average method. The result revealed that the full cost of the Social Medicine Department was 15,523,776 Baht. The unit costs were 32,929 Baht per health promotion time,11,523 Baht per human resource development time, 3,310 Baht per communicable disease control time, 2,613 Baht per environmental sanitation time, 1,044 Baht per well baby clinic visit, 846 Baht per home health care visit, 797 Baht per maternal and child health visit, 635 Baht per case for mobile health care, 448 Baht per visit for disable person care in community, 428 Baht per examination disease control case, 406 Baht per food sanitation time, 385 Baht per immunization case, 277 Baht per outpatient visit, 212 Baht per epidemiology surveillance case, 193 Baht per prevention and control of cervical cancer case, 93 Baht per visit for inpatient, 80 Baht per nutrition case, 68 Baht per school health visit, 60 Baht per geriatric care visit, 39 Baht per prevention and control of breast cancer case and 21 Baht per prevention and control of diabetes and hypertension case.This research reveals cost of health promotion and prevention services in the hospital. The information is useful in planning to administer and allocate resources efficiently. It is recommended that the hospital should develop a database system, so that it is convenient to access the data and use for cost analysis. The unit cost should be continuously analysed in order to forecast the trend.
Description: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการบริการด้านเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสระบุรี ปีงบประมาณ 2550 ในมุมมองผู้ให้บริการ โดยทำการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2550 ทำการวิเคราะห์ต้นทุนด้วยวิธีมาตรฐาน จากต้นทุนรวมของงานเวชกรรมสังคม ทำการจัดสรรต้นทุนให้กลุ่มกิจกรรมบริการของงาน ด้วยเกณฑ์สัดส่วนเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อแต่ละกลุ่มกิจกรรม จากนั้นคำนวณต้นทุนต่อหน่วยรายกิจกรรมบริการด้วยวิธีเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมของกลุ่มงานเวชกรรมสังคมเป็นเงิน 15,523,776 บาท สำหรับต้นทุนต่อหน่วยรายกิจกรรมพบว่า การบริการจัดกิจกรรมรณรงค์เท่ากับ 32,929 บาทต่อครั้ง การบริการ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 11,523 บาทต่อครั้ง การบริการควบคุมโรคติดต่อ 3,310 บาทต่อครั้ง การบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 2,613 บาทต่อครั้ง การบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี 1,044 บาทต่อราย การบริการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน 846 บาทต่อราย การบริการอนามัยแม่และเด็ก 797 บาทต่อราย การบริการหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ 635 บาทต่อราย การบริการดูแลผู้พิการในชุมชน 448 บาทต่อราย การบริการสอบสวนโรค 428 บาทต่อราย การบริการสุขาภิบาลอาหาร 406 บาทต่อครั้ง การบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 385 บาทต่อราย การบริการผู้ป่วยนอกในเขตรับผิดชอบ 277 บาทต่อราย การบริการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา 212 บาทต่อราย การบริการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก 193 บาทต่อราย การบริการเยี่ยมผู้ป่วยใน93 บาทต่อราย การบริการโภชนาการ 80 บาทต่อราย การบริการอนามัยโรงเรียน 68 บาทต่อราย การบริการผู้สูงอายุ 60 บาทต่อราย การบริการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านม 39 บาทต่อราย และ การบริการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 21 บาทต่อราย การศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงพยาบาลในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาได้ข้อเสนอแนะว่า ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน และควรดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ หน่วยอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงต้นทุน
URI: http://tar.thailis.or.th/handle/123456789/281
Appears in Collections:การประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3

Files in This Item:

File Description SizeFormat
p10.pdf260.2 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Sitemap | Privacy & Security | Terms & Conditions

Office of Information Technology Administration for Eduactional Development
328 Sri-Ayuthaya Rd, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel.02-3545678
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System